Information till medarbetare / Integritetspolicy

Allt du som användare av &frankly behöver veta

Denna information vänder sig till medarbetare vid sådant företag, nedan kallat ”Företaget”, som träffat avtal med Simployer AB, Sverige, om användande av Simployer ABs mobil- och webbaserade tjänst för att utföra medarbetarundersökningar, nedan kallad ”&frankly”, samt till andra externa användare som använder &frankly genom de publika delar som publicerats av Företaget. I förekommande fall gäller denna information även medarbetare vid andra företag som ingår i den koncern Företaget tillhör eller andra företag som utför tjänster eller arbete åt Företaget, med vilka företag Företaget träffat överenskommelse om medarbetarundersökningar. Såväl medarbetare vid Företaget som medarbetare vid sådana andra företag, samt andra externa användare kallas nedan för ”Medarbetare”.

  1. Bakgrund

1.1 Företagets ändamål, för vilket det valt att använda &frankly, är att öka Medarbetarnas inflytande och engagemang och därigenom åstadkomma förbättringar av Företagets arbetsförhållanden och verksamhet.

  1. Allmänt

2.1 &frankly ger dig möjlighet att frivilligt och löpande tillhandahålla information om din personliga arbetssituation, nedan kallad “Svarsinformation”, genom att svara på frågor ställda av Företaget. Den Svarsinformation som du lämnar kopplas ihop med ditt konto hos &frankly och lagras i en databas. Information på individnivå finns (undantaget Andfrankly Pulse AB) endast tillgänglig för dig själv under förutsättning att du hanterar ditt kontos användarnamn och lösenord med varsamhet. Om Företaget har valt att slå på funktionen möjliggör också &frankly att du kan skicka rapporter till företaget genom den så kallade visselblåsarfunktionen.

2.2 Företaget får genom &frankly tillgång till avidentifierade sammanställningar (i vilka individuella svar inte går att urskilja) av Svarsinformation på grupp- och företagsnivå till kollegor, chefer och ledning inom Företaget för att bedriva nämnda förbättringsarbete inom Företaget. &frankly ger dig möjlighet att kontinuerligt på ditt konto se personliga sammanställningar av din Svarsinformation i syfte att åstadkomma personlig utveckling.

2.3 För att säkerställa tillförlitligheten i sammanställningar av Svarsinformation och skydda den enskilda individens Svarsinformation sker ingen sammanställning av Svarsinformation för grupper med mindre än 3 svarande eller fler än 3, om Företaget valt att grupper måste vara större för att svar ska kunna redovisas. För en översikt över den Svarsinformation som avses insamlas och användas, se mer på denna sida. 

  1. Behandling av Personuppgifter

3.1 Information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig kallas nedan ”Personuppgifter”. Företaget är Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter inklusive Svarsinformation vid användning av &frankly. Andfrankly Pulse AB är Personuppgiftsbiträde till Företaget och behandlar dina Personuppgifter för Företagets räkning. Företaget måste i sin användning av &frankly följa tillämpliga Dataskyddsregler i det land Företaget är etablerat i.

3.2 Du har rätt att av Företaget få information om personuppgiftsbehandlingen, t.ex. vilken typ av Svarsinformation Företaget avser samla in, vilka Personuppgifter som kommer lagras, i vilket syfte och för vem den sammanställda informationen kommer göras tillgänglig. Företaget ska vidare svara för att de frågor som ställs inte upplevs som ett intrång i din personliga integritet. Observera att all användning av &frankly är frivillig. Företaget eller annat företag du är Medarbetare vid får inte tvinga dig att använda &frankly och/eller svara på de frågor som ställs.

3.3 Personuppgifter som Andfrankly Pulse AB behandlar för Företagets räkning är ditt för- och efternamn, e-postadress, annan sådan grundläggande information och din Svarsinformation samt om applicerbart Case-data för visseblåsarrapporter. Du har även möjlighet att frivilligt, via &frankly’s app, tillhandahålla en personlig profilbild samt positioneringsinformation. Namn och e-postadress samt positioneringsinformation kommer att användas för att kunna hålla kontakt med dig och ställa frågor till dig vid relevanta tidpunkter. Din Svarsinformation kommer att behandlas för att kunna tillhandahålla sammanställningar av Svarsinformation enligt beskrivningen ovan. Svarsinformation, i sammanställd och avidentifierad form, kan komma att användas av Andfrankly Pulse AB som underlag för affärs- och metodutveckling och statistik.

3.4 Andfrankly Pulse AB kan komma att behandla geopositionsdata om du frivilligt har valt att slå på användningen av positionsdata i vår app och valt att ställa in en arbetsplatslokation. Geopositionsdata används enbart för att ge notiser om nya frågor vid relevanta tidpunkter (då du kommer in till eller lämnar jobbet) och funktionen är helt och hållet frivillig att använda av dig själv inom appen.

3.5 Du kan kostnadsfritt begära att Företaget ska ange vilka Personuppgifter och vilken Svarsinformation som &frankly behandlar. Sådan begäran ska vara undertecknad av dig och skickas till den ansvarige på Företaget som förmedlar begäran till oss på Andfrankly Pulse AB. Om du upplever att frågorna som ställs via &frankly är olämpliga eller kränkande för din integritet, uppmanar vi dig att omedelbart kontakta den ansvarige på Företaget (normalt HR-funktionen).

3.6 Du har alltid möjlighet att, utan att behöva uppge skäl, avbryta din framtida medverkan, och därvid begära att dina Personuppgifter tas bort. Du har även möjlighet att begära rättelse avseende Personuppgifter inklusive Svarsinformation som Andfrankly Pulse AB lagrat om dig. Om du vill avbryta din medverkan och begära att dina Personuppgifter tas bort eller begära rättelse ska detta göras per e-post till den ansvarige på Företaget (normalt HR-funktionen), som sedan kontaktar Andfrankly Pulse AB för att ta bort dina uppgifter eller utföra rättelser. Om du avbryter din medverkan och begär att dina Personuppgifter tas bort kommer din Svarsinformation i avidentifierad form endast att sparas i syfte att inte påverka tidigare sammanställningar, men ditt konto (innehållande Personuppgifter) och dess koppling till insamlad Svarsinformation kommer att permanent raderas. Notera att enbart temporär information lagras i Andfrankly Pulse AB’s mobila appar. Om du av misstag tagit bort appen, kan du därför installera om den utan att någon information gått förlorad. Om du vid borttagande av appen även vill säkerställa att all din information tas bort, måste du följa informationen enligt ovan.

  1. Cookies

4.1 Andfrankly Pulse ABs webbplats www.andfrankly.com innehåller s.k. cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

4.2 På www.andfrankly.com används s.k. sessions-cookies. Sessions-cookies används för att hantera dina val på hemsidan t.ex. för att komma ihåg dina kontaktuppgifter. Sessions-cookies försvinner när du stänger din webbläsare medan vanliga cookies sparas en längre tid på din dator. Om du inte accepterar användning av cookies på vår webbplats kan du ändra din webbläsares inställningar till att inte ta emot cookies. Vi hänvisar till respektive webbläsares tillverkare för närmare instruktioner. Observera att vissa av webbplatsens funktioner inte kommer att fungera om du väljer bort cookies.

4.3 På www.andfrankly.com används även persistenta cookies. Dessa används för att komma ihåg information om dig för att underlätta ditt framtida användande av tjänsten. T.ex. för att förpopulera din email-adress (dock aldrig lösenord) för att underlätta vid inloggning. Personlig information som lagras i sådana cookies (t.ex. namn, email) sparas i max 30 dagar från senaste användning.

  1. Immateriella rättigheter

5.1 Andfrankly Pulse AB, dess samarbetsparter eller andra tredje parter äger och innehar samtliga immateriella rättigheter till &frankly, inklusive förändringar och förbättringar av &frankly, innefattande allt textat innehåll, bilder, videos och databaser, nedan kallat “Skyddad Egendom”. Personuppgifter och Svarsinformation kopplat till Personuppgifter är inte inkluderat i denna. Rättigheterna till sådan information innehas av respektive individ och kund/Personuppgiftsansvarig. Andfrankly Pulse AB äger dock rätt att behålla, använda och lämna ut avidentifierad Svarsinformation som underlag för affärs- och metodutveckling och statistik.

5.2 Förändringar, mångfaldigande, offentliggörande, vidarebefordran till tredje part och/eller utnyttjande av Skyddad Egendom utan föregående skriftligt medgivande av Andfrankly Pulse AB eller andra berörda parter är uttryckligen förbjudet.

  1. Medarbetares ansvar

6.1 Du är själv ansvarig för all information som du lägger upp eller tillhandahåller vid användande av &frankly och att du har alla erforderliga rättigheter att göra det. Lämna inte personuppgifter som del av fritextsvar eller kommentarer för att säkerställa att vi kan enkelt ta bort personlig data från våra användare då det krävs av oss.

6.2 Du ansvarar själv för att du har den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för utnyttjande av &frankly, t.ex. åtkomst till internet, webbläsare, e-post, mobiltelefon m.m.

6.3 Du får inte använda &frankly för andra syften än vad som anges i 1.1 ovan. Detta innefattar bl.a. att du inte får: (i) sprida eller använda informationen du får tillgång till i &frankly för andra syften, (ii) lämna Svarsinformation som kan anses stötande eller olämplig, (iii) påverka &frankly på sådant sätt att dess tillgänglighet och/eller funktion ändras, eller (iv) använda &frankly i strid med de användningsinstruktioner som kan komma att lämnas till dig från tid till annan.

  1. Övrigt

7.1 Andfrankly Pulse AB kan modifiera denna information från tid till annan, exempelvis för att återspegla juridiska krav eller för att göra funktionsändringar. Aktuell information hittar Du alltid på www.andfrankly.com.

7.2 Som en del av din användning av &frankly kommer du ta emot email från Andfrankly Pulse AB. Email Andfrankly Pulse AB skickar är t.ex. notifikationer om frågor, sammanställningar av ditt resultat, information om ditt konto eller nyhetsuppdateringar. Om du inte längre vill ta emot email från Andfrankly Pulse AB finns det en länk längst ner i alla email som du kan använda för att avsluta utskick från Andfrankly Pulse AB till dig.

7.3 Andfrankly Pulse AB följer de internationella branschstandarder, riktlinjer och etiska koder som tagits fram av ESOMAR för undersökningsbranschen. Se mer information om dessa på http://www.esomar.org/